อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของ ธนาคารอาคารสงคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานตาม MRR, MLR และ MOR ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2556

-MRRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี 6.975%

-MLRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 6.875%

-MORอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 7.375%

เงินกู้ระยะยาว

1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไป *MRR

2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอน จำนองจากสถาบัน

การเงินอื่นMRR

ประเภทลอยตัวพิเศษ

ปีที่ 1MRR-2.00

ปีที่ 2MRR-2.00

ปีที่ 3MRR-1.00

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญาMRR-0.50

3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า กู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้ซื้อ/จัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยMRR

4. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย กู้ซื้อ/จัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ที่เลือกรับเงินกู้เป็นวงเงินหมุนเวียนMLR

5. อัตราดอกเบี้ยคงที่ สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาผูกพันกับธนาคาร ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่อีกครั้ง

ประเภทคงที่ 3 ปี

ปีที่ 1 - ปีที่ 3 6.50

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

ประเภทคงที่ 5 ปี

ปีที่ 1 - ปีที่ 5 7.00

ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุของสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา 

6. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 MRR-2.00

ปีที่ 2 MRR-2.00

ปีที่ 3 MRR-1.00

ปีที่ 4 MRR-0.50

7. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าโครงการสินเคหะ

8. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า โครงการสวัสดิการข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535

ปีงบประมาณ 2534

วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (MRR-1.25)/2

วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (MRR-0.75)/2

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2537

วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (MRR-3.75) X 2/3+2.50

วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (MRR-3.25) X 2/3+2.50


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270