สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน

นปัจจุบันการซื้อขายบ้าน และที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ จะต้องพึ่งพาสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพื่อขอกู้เงินจากสถานการเงินในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากสถานบันการเงินต่างๆ เหล่านั้น มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการพิจารณาขอสินเชื่อที่แตกต่างกันแล้ว ธนาคารยังพิจารณาถึงรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ และความมั่นคงในที่ทำงานของลูกค้าด้วย ธนาคารในประเทศไทยมีหลายธนาคาร และแต่ละธนาคารก็มีเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อไม่เหมือนกัน แต่เนื่องจากบริษัท ดำเนินธุรกิจรับฝากขายบ้านมานาน รู้และเข้าเงื่อนไขของแต่ละธนาคารในการขอสินเชื่อเป็นอย่างดี ทำให้ง่ายต่อการขอสินเชื่อกับธนาคารให้แก่ลูกค้าที่ซื้อบ้านจากบริษัทด้วยดีเสมอมา

ลักษณะของสินเชื่อบ้าน

• เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น และมีอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี 

• เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคาร พาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่ อาศัยจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน

• เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น และมีอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

• เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคาร พาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่ อาศัยจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอกู้
o สัญชาติไทย
o มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
- กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
- กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
o อายุงาน
- กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปีต้องมีประวัติทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี
- กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
o ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (กรณีที่ผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป)
o มีจำนวนผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

ต้องมีรายได้เท่าไร จึงจะขอสินเชื่อบ้านได้เป็นล้าน 

หลายๆ คนคงเคยมีความฝันอยากมีบ้านหลังงามเป็นของตนเอง เพื่อเอาไว้อยู่อาศัยกับครอบครัวอย่างมีความสุข แต่บ้านและคอนโดในปัจจุบันมีราคาที่สูงจนการซื้อบ้านด้วยเงินสดนั้นเป็นไปได้ยาก คนส่วนใหญ่จึงนิยมขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารมาซื้อบ้านและคอนโด โดยวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ถ้าอยากทราบว่า การขอสินเชื่อหลักล้านจะต้องมีรายได้เท่าไร บทความนี้มีคำตอบ

วงเงินสินเชื่อบ้านที่จะได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย คือ รายได้ ภาระหนี้ และอายุ ในส่วนของรายได้นั้น ปกติแล้ว ธนาคารจะกำหนดรายได้ขั้นต่ำในการขอสินเชื่อบ้านประมาณ 10,000-15,000 บาท ซึ่งรายได้มากขึ้น ก็จะช่วยให้สามารถขอสินเชื่อบ้านได้วงเงินสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมีภาระหนี้เพิ่มเข้ามา จะทำให้วงเงินสินเชื่อบ้านลดลง เพราะธนาคารกำหนดว่า ค่าผ่อนชำระสินเชื่อโดยรวมไม่ควรเกิน 40-60% ของรายได้ ดังนั้น หากมีภาระหนี้ที่สูง ก็จะทำให้ขอสินเชื่อบ้านได้วงเงินน้อยลง เช่น หากมีรายได้เดือนละ 50,000 บาท และธนาคารกำหนดให้ค่าผ่อนชำระสินเชื่อไม่เกิน 50% ของรายได้ กรณีที่ไม่มีภาระผ่อนสินเชื่อประเภทอื่น ก็จะผ่อนสินเชื่อบ้านได้เดือนละ 25,000 บาท แต่ถ้ามีภาระผ่อนรถอยู่เดือนละ 10,000 บาท ก็จะผ่อนบ้านได้ลดลงเหลือ 15,000 บาท

วงเงินสินเชื่อบ้านที่จะได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขอสินเชื่อด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้วธนาคารจะให้กู้เป็นระยะเวลานานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี แต่มีเงื่อนไขว่าจะผ่อนได้ไม่เกินอายุ 60 ปีสำหรับมนุษย์เงินเดือน และ 65 ปีสำหรับเจ้าของกิจการ ซึ่งจำนวนปีที่ผ่อนชำระได้ก็จะมีผลต่อวงเงินสินเชื่อบ้านด้วย เช่น วงเงินสินเชื่อบ้าน 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน (MLR = 6.75%) จะมียอดผ่อนเดือนละ 7,200 บาท แต่หากระยะเวลาผ่อนชำระเหลือ 20 ปี จะมียอดผ่อนเดือนละ 8,300 บาท

สำหรับวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท หากผู้ขอสินเชื่อมีอายุ 30 ปี ซึ่งมียอดผ่อนชำระเดือนละ 7,200 บาท ถ้าอยากทราบว่าต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่จึงจะมีโอกาสขอสินเชื่อได้ ก็ให้คำนวณโดยนำยอดผ่อนต่อเดือนหารด้วยภาระผ่อนต่อเดือนที่มีได้ (40-60% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) จะได้เท่ากับ 7,200 / 40% = 18,000 บาท แต่สำหรับคนอายุ 40 ปี ซึ่งมียอดผ่อนชำระเดือนละ 8,300 บาท ก็จะต้องมีรายได้ 8,300 / 40% = 20,800 บาท จึงจะมีโอกาสขอสินเชื่อได้ โดยสามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่าง

สนใจซื้อบ้านหรือที่ดิน หรือต้องการฝากบ้าน หรือให้บริษัทฯ ดำเนินเรื่องขอสินเขื่อกับธนาคารให้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2395-2045, 0-2395-2048 08-6355-3147,08-308-1936 โทรสาร 0-2702-8495 email: info@homedd.co.th
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270