ภาษีที่ดิน' ปี 64 ปรับลด 90% ยกเว้นค่าธรรมเนียมเหลือ 0.01%

0000-00-00

มติ ครม.เคาะแล้ว "ภาษีที่ดิน" หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ปรับลด 90% ผู้ครองจ่ายเพียง 10% พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมเหลือ 0.01%ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 ม.ค. 2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล มีมติมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือคือ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ปี 2564 ดังนี้1.ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ลง 90%

จะเป็นการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้ลดภาษีภาษีในอัตรา 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา  42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บของปี 2564 

สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้ 1.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม 2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นประโยชน์อื่น นอกจากเหนือเกษตรกรรม และที่อยู่ศัยอาศัย 4.ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ จะได้รับการลดภาษี 90% 2.มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01%โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จะเป็นการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้ลดภาษีภาษีในอัตรา 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา  42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บของปี 2564 

สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้ 1.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม 2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นประโยชน์อื่น นอกจากเหนือเกษตรกรรม และที่อยู่ศัยอาศัย 4.ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ จะได้รับการลดภาษี 90% 

2) ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยจะลดค่าธรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังนี้ 1.ที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ล้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 2.ห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุดในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการจดทะเบียนการโอน การจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียม ส่งผลให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสียรายได้ 41,445 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ทาง ครม. เห็นควรมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ตามความเหมาะสมด้วยhttp://athiwatlawyer.com/ 


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270