เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง ต้องจ่ายจำนวนเท่าใด และต้องจ่ายเมื่อไหร่

0000-00-00

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง ต้องจ่ายจำนวนเท่าใด และต้องจ่ายเมื่อไหร่

http://athiwatlawyer.com/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%88/

 สำหรับเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
  1. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  หรือเงินค่าตกใจ  จะได้เป็นเงินที่กฎหมายแรงงาน กำหนดให้นายจ้างที่ไม่บอกลูกจ้างให้ทราบก่อน 30-60 วัน ตามแต่กรณีคือ

    กรณีเลิกจ้างทั่วไป กรณีสัญญาจ้างแบบไม่กำหนดระยะเวลา ให้แจ้งล่วงหน้าภายใน 1 งวดของการจ้างงาน ไม่อย่างนั้นต้องจ่ายตกใจตามงวด

    -จ่ายเงินทุกเดือน ต้องบอกล่วงหน้า 30 วัน

    -จ่ายเงินทุกสัปดาห์ ต้องบอกล่วงหน้า 7 วัน

    ตัวอย่างเช่น จ่ายทุกวันที่ 30 แล้วบอกเลิกจ้างวันที่ 30 กันยายน จะต้องจ่ายค่าตกใจให้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม-กรณีเลิกจ้างจากการเปลี่ยนแปลง เพราะการปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิต การจำหน่าย หรือการบริการ เนื่องมาจากนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จนต้องลดจำนวนลูกจ้างลง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน

กรณีย้ายสถานประกอบการ (ย้ายสำนักงาน) ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต้องบอกล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน (1 เดือน)

ดังนั้นจะได้เงินเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้รับเงินค่าตกใจกรณีเลิกจ้างกี่วัน หากได้เงินเดือน 15,000 บาท และได้รับเงินค่าตกใจ 1 เดือน ก็จะได้รับเงินค่าตกใจ 15,000 บาทนั้นเอ

2.  เงินค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้รับเงินตามจำนวนระยะเวลาที่ทำงาน

2.1 ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน

2.2 ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน

2.3 ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน

    2.4 ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน

         2.5 ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

เช่น ทำงานมา 120 วัน เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทก็จะได้รับเงินชดเชยเลิกจ้าง 30 วัน (ประมาณ 15,000 บาท) และหากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข ก็จะได้ค่าตกใจเพิ่มขึ้นมาด้วยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง ต้องจ่ายภายในกี่วัน

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง โดยปกติแล้วนายจ้างจะต้องชำระในวันสุดท้ายของการทำงาน ถ้าไม่ได้รับสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270