เอกสารประกอบกู้เงินซื้อบ้านมือสอง หรือบ้านใหม่

0000-00-00

ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแหล่งที่มาของรายได้ดังนี้เอกสารทั่วไปสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)เอกสารแสดงรายได้1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ

     1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน

     1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

     1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน2. กรณีเจ้าของธุรกิจ     2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

     2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

     2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน

     2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

     2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น

     2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ     3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

     3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้นเอกสารหลักประกันสำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270